PROPOZICE A ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

Pořadatel závodu vydává tímto závazné propozice a pravidla závodů TARZAN (OPEN; ELITE; START). Účastník závodu je povinen se s těmito pravidly seznámit, promyslet si své možnosti, volit účast jen v případě, že po všech stránkách se cítí schopen se zúčastnit tohoto druhu závodu. Účastník je povinen se registrovat na stránkách https://www.tarzan-zavod.cz, dále pak zaplatit startovné za účast. Tím vzniká vztah mezi pořadatelem a účastníkem, účastník je povinen potvrdit, že se seznámil s Propozicemi a Závaznými Pravidly. Poslední termín, kdy se závodník může registrovat a poslat elektronickou přihlášku je 3 dny před závodem, aby pořadatel mohl provést nezbytné úkony k zajištění akce. Pokud se závodník bude chtít registrovat v den závodu, musí tak učinit přímo na místě závodu a to v papírové podobě včetně platby v hotovosti u pořadatele závodu.
Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn měnit podmínky i pravidla závodu. Veškeré změny podmínek i pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách https://www.tarzan-zavod.cz, na těchto stránkách jsou i zveřejněny další podrobnosti týkající se závodu.

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA ZÁVODU:

 1. Závodu se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba do 18ti let (rozhoduje ročník narození). Ta je povinna zhodnotit svůj zdravotní stav, duševní schopnosti a fyzické schopnosti ve vztahu k náročnosti závodu. Požadujeme, aby s ohledem na náročnost závodu u účastníků mladších než dovršených 18 let byl dán souhlas zákonného zástupce. Podepsaný souhlas odevzdává účastník při registraci na místě konání závodu. Pokud se tak nestane, závodu se nebude moci zúčastnit.
 2. Pokud se účastník přihlásí do závodu přes https://www.tarzan-zavod.cz musí provést platbu do 5 dnů od registrace na účet organizátora, jinak dojde ke zrušení registrace. Pokud však nebude platba připsána na účet pořadatele 3 dny před daným závodem, nemůže se závodník účastnit závodu. Účastník má možnost zaplatit startovné v hotovosti při registraci v místě závodu, pokud by nestihl zaplatit startovné na účet organizátora.
 3. Účastník závodu a jeho zákonný zástupce svojí účastí zároveň potvrzuje, že jeho účast je na jeho osobní odpovědnost, že se závodu zúčastní po zvážení všech rizik, že si je jich dobře vědom, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, když v průběhu akce dojde k poškození jeho (účastníkových) věcí, oblečení a výstroje i zdraví. Účastník závodu bude mít možnost si na své riziko odložit věci na vymezené místo, ale nevzniká tím žádný právní vztah mezi pořadatelem a účastníkem. Doporučuje se, aby si účastník své věci odložil u jiné osoby, která se neúčastní závodu.
 4. Platí, že startovné se z administrativních důvodů nevrací, lze ho ale poukázat, jako platbu pro jiného účastníka tak, že pořadateli dojde sdělení, aby startovní číslo bylo přepsáno na jinou osobu. Takový úkon lze provést na email tomas.novacek@wowdesign.cz Zároveň nový účastník musí zaslat prohlášení, že byl seznámen se závaznými pravidly a pokyny.
 5. Účastník závodu a jeho zákonný zástupce bere na vědomí a chápe, že se jedná o závod, který má extrémní charakter, a vyžaduje plnou způsobilost. Účastník je povinen v průběhu závodu vnímat a chovat se podle stavu tratě. Pokud by snad překážky a trať byla v nevyhovujícím stavu, takovým místům by se účastník měl raději vyhnout a respektovat, že přednost má jeho zdraví a ochrana majetku a k tomu přizpůsobit svoje chování na trati. O závažných zjištěných (i pocitech) bude informovat nejbližšího pořadatele.
 6. Pokud účastník způsobí škodu na majetku pořadatele nebo třetí osobě, je povinen ji uhradit.
 7. Účastník je povinen dbát na veškeré organizační, technické a zabezpečovací pokyny organizátora. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením, může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku na jakoukoliv náhradu a satisfakci.
 8. Závod bude probíhat pomocí intervalových startů. Jednotlivé intervaly budou upřesněny 3 dny před termínem závodu.
 9. Účastník bere na vědomí, že v průběhu závodu může dojít k nepředvídatelným situacím nebo poškození překážek, a tomu všemu musí přizpůsobit svoji činnost na trati. Svojí účastí v závodu nesmí způsobit újmu jinému závodníkovi.
 10. Každému závodníkovi se doporučuje, aby si sjednat na den závodu úrazové pojištění.
 11. Účastník nesmí nastoupit na start závodu pod vlivem alkoholu či jiných látek, které by ovlivňovaly jeho fyzickou nebo psychickou způsobilost. Pokud by pořadatel zjistil, že tomu tak není, má pořadatel pravomoc takového účastníka na místě diskvalifikovat a ze závodu vyloučit.
 12. Účastník nesmí na trať, pokud nemá řádně připevněný čip a startovní číslo. Své označení nesmí měnit, musí v tomto směru důsledně dodržet pokyny pořadatele.
 13. Pokud účastník závod nedokončí z jakéhokoliv důvodu je povinen sdělit pořadateli, že závod nedokončil.
 14. Účastník závodu nesmí přijmout pomoc na trati závodu od diváků.
 15. Účastníci si mohou na některých překážkách dobrovolně vzájemně pomáhat, na základě informace od pořadatele dané překážky.
 16. Účastník je povinen přijmout v případě nutnosti první pomoc.
 17. Pokud účastník překážku nepřekoná nebo vynechá a nesplní náhradní úkol, může být diskvalifikován.
 18. Při nezvládnutí překážky musí účastník závodu splnit náhradní běžecký úkol, který bude vždy na místě stanoven pořadatelem. Konkrétní druh náhradního úkolu bude stanoven nejméně 4 dny před závodem. Pokud náhradní úkol řádně nesplní, může být diskvalifikován.
 19. Závod týmu, pokud je vypsán, je pro čtyři účastníky (tým může být i smíšený), celý tým běží pohromadě a má k dispozici pouze jeden čip.
 20. Závod se koná za každého počasí, ale podle aktuální situace může pořadatel až na místě rozhodnout, že podmínky jsou nezpůsobilé, aby se závod konal. Účastník je povinen takové rozhodnutí respektovat na své náklady a své obtíže (např. Startovné se nevrací).
 21. Je striktně zakázáno vyhazovat odpadky jinam než na místa vyhraněná pořadatelem.
 22. Fotografie a videa pořízená během závodu má organizátor právo použít bez nároků na honorář autorovi dané fotky či videa. Fotografie a videa mohou být použita k propagaci závodu, účastník svou účastí souhlasí s tímto ustanovením.
 23. Ceny pro vítěze budou vydány pouze v den a místě konání závodu.
 24. Tato pravidla může organizátor měnit, doplňovat a upravovat vzhledem k podmínkám na trati.
 25. Účastník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů účinná od 25. 5. 2018) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu ve kterém je poskytl pořadateli závodu, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti pořadatele, včetně zveřejnění výsledků závodu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má dále vůči pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.
 26. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch pořadatele osobní údaje účastníka. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno, příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště aby byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely pořadatele závodu.
 27. Beru na vědomí, že Organizátor má právo změnit plánovaný harmonogram Akce či Akci zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy, a to bez možnosti vrácení startovného, které propadá ve prospěch Organizátora a bez možnosti požadovat v těchto případech náhradu jakékoli škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.
 28. Tyto Propozice a závazná pravidla může organizátor měnit, doplňovat a upravovat vzhledem k podmínkám na trati.
  • Po účasti na akci: dle aktuálně platné vyhlášky MZČR musí účastníci (závodníci) na organizované sportovní akci splnit jednu z následujících třech podmínek a prokázat že:

  • mají negativní pcr test na covid-19, max. 7 dní startý, nebo antigenní test na covid-19 max. 72 hodin starý
  • prodělali nemoc covid-19 v období posledních 180 dní
  • mají dokončené očkování, kdy v souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „spc“) uběhlo nejméně 14 dní
  • A současně odevzdat vyplněný revers. Výše uvedené jsme povinni u všech účastníků (závodníků) na místě předem zkontrolovat, a pokud účastník neprokáže splnění podmínek, nebude mu umožněna účast. Uvedené se týká i dětí 6 a více let, případně všech osob, které je budou doprovázet na trati.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FOTOGRAFICKÝCH/VIDEO ZÁZNAMŮ Z AKCE

Nad rámec informací sdělených v pozvánce na akci vám tímto poskytujeme další informace týkající se ochrany vašich osobních údajů:
1. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
Organizátor akce

pro Tarzan závod:

Obchodní firma
KSK Koldín, z.s. (Kulturně sportovní klub Koldín, z.s.)
Sídlo
Koldín 15, 565 01 Koldín
Identifikační číslo
05976057

2. CO NÁM UMOŽŇUJE VAŠE FOTOGRAFICKÉ/VIDEO ZÁZNAMY Z AKCE ZPRACOVÁVAT?
Váš konkludentní souhlas (souhlas „mlčky“) udělený tím, že jste byli na akci fotografování a nevznesli jste proti fotografování/pořizování video záznamu na místě samém výhrady.
3. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ZÁZNAMY UCHOVÁVAT?
Po dobu 5 let od konání akce.
4. CHCETE POŘÍZENÉ ZÁZNAMY ODSTRANIT?
Pokud nechcete, aby nadále byly vaše záznamy zveřejněny a měli jsme je k dispozici, dejte nám tuto skutečnost vědět zasláním oznámení na mail tomas.novacek@wowdesign.cz.
5. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S UDĚLENÝM SOUHLASEM?
Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?
Máte právo získat potvrzení, které údaje o vás zpracováváme a další související informace.
Máte zájem o opravu svých údajů?
Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
Chcete, abychom vaše údaje vymazali?
Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.
Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?
Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.
Chcete předat své údaje jinému správci?
Máte právo na přenositelnost svých údajů k jinému správci.
Chcete nechat náš postup přezkoumat?
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.
Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.
JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?
Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:
(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
(ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.